วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สรุปผลสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาหมวดแนะแนวรอบรู้ ปี 2555 - 2556


สรุปผลสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาหมวดแนะแนวรอบรู้ของผู้เข้าใช้บริการนิวแนวดอทเน็ต ระหว่างปี 2555 - 2556พบว่า    หมวดแนะแนวรอบรู้  มีความต้องการเนื้อหาส่วนใหญ่สรุปได้ ดังนี้

กลอน                              คิดเป็นร้อยละ  45.6 %
คำคม                               คิดเป็นร้อยละ  12.2 %
สัตว์เลี้ยง                         คิดเป็นร้อยละ  19.7 %
ท่องเที่ยว                         คิดเป็นร้อยละ    8.9 %
ทำนายต่าง ๆ                   คิดเป็นร้อยละ    6.7 %
ประวัติศาสตร์                 คิดเป็นร้อยละ    4.4 %
สาระพุทธ                       คิดเป็นร้อยละ     3.3 %
ภาษาท้องถิ่น               คิดเป็นร้อยละ    3.3 %
อื่น ๆ                           คิดเป็นร้อยละ    3.3 %
แนะแนวเว็บไซต์        คิดเป็นร้อยละ     2.2 %
เทคโนโลยี                   คิดเป็นร้อยละ    2.2 %
ความบันเทิง                คิดเป็นร้อยละ    1.1 %จากผลการการสำรวจที่ผ่านมา พบว่า   กลุ่มเป้าหมายในการเข้าใช้บริการในหมวดแนะแนวรอบรู้  มีผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกลอนมากที่สุด  รองลงมาคือ ข้อมูลคำคม  ข้อมูลสัตว์เลี้ยง และอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนองต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม  ในหมวดนี้ admin และทีมงานนิวแนว จึงได้เตรียมพัฒนาเนื้อหาในหมวดนี้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เข้าใช้โดยจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสาขากลอน  คำคม  ทำนายฝัน  ดูดวง และสัตว์เลี้ยง ภาพต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการแนะแนวออนไลน์ทุกท่าน 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ
ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกท่าน

ทีมงานแนะแนว
วันที่โพส

23/12/2556

สรุปผลสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาหมวดแนะแนวอาชีพ ปี 2555 - 2556


สรุปผลสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาหมวดแนะแนวอาชีพของผู้เข้าใช้บริการนิวแนวดอทเน็ต ระหว่างปี 2555 - 2556


พบว่า    หมวดแนะแนวอาชีพ  มีความต้องการเนื้อหาส่วนใหญ่สรุปได้ ดังนี้

ความรู้เรื่องอาชีพ             คิดเป็นร้อยละ  30.4 %
ข้อมูลอาชีพต่าง ๆ            คิดเป็นร้อยละ  30.3 %
ข้อมูลอาชีพอิสระ             คิดเป็นร้อยละ  18.4 %
เนื้อหาข่าวอาชีพ               คิดเป็นร้อยละ  18.3 %
ข้อมูลการฝึกอบรมต่าง ๆ  คิดเป็นร้อยละ   2.6 %

จากผลการการสำรวจที่ผ่านมา พบว่า   กลุ่มเป้าหมายในการเข้าใช้บริการในหมวดแนะแนวอาชีพ  มีผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลด้านความรู้เรื่องอาชีพมากที่สุด  รองลงมาคือ ข้อมูลอาชีพต่าง ๆ  ข้อมูลอาชีพอิสระ  และอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนองต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม  ในหมวดนี้ admin และทีมงานนิวแนว จึงได้เตรียมพัฒนาเนื้อหาในหมวดนี้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เข้าใช้โดยจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องอาชีพ  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพอิสระ  อาชีพเสริม และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการแนะแนวออนไลน์ทุกท่าน 
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ
ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกท่าน

ทีมงานแนะแนว
วันที่โพส

23/12/2556

สรุปผลสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาหมวดแนะแนวการศึกษา ปี 2555 - 2556


สรุปผลสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาหมวดแนะแนวการศึกษาของผู้เข้าใช้บริการนิวแนวดอทเน็ต ระหว่างปี 2555 - 2556พบว่า    หมวดแนะแนวการศึกษา  มีความต้องการเนื้อหาส่วนใหญ่สรุปได้ ดังนี้

ข้อมูลการศึกษาต่อ                      คิดเป็นร้อยละ  33.2 %
ข้อมูลสาขาการเรียน                   คิดเป็นร้อยละ  21.1 %
ข้อมูลเทคนิคการเรียน                คิดเป็นร้อยละ  19.7 %
ข้อมูลสถานศึกษาต่าง ๆ             คิดเป็นร้อยละ    9.9 %
ข้อมูลรูปแบบการศึกษา             คิดเป็นร้อยละ     9.5 %
ข้อมูลความรู้รอบตัว                  คิดเป็นร้อยละ     4.3 %
ข้อมูลอื่น ๆ                                คิดเป็นร้อยละ     2.3 %


จากผลการการสำรวจที่ผ่านมา พบว่า   กลุ่มเป้าหมายในการเข้าใช้บริการในหมวดแนะแนวการศึกษา  มีผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลด้านการศึกษาต่อมากที่สุด  รองลงมาคือ ข้อมูลสาขาวิชาเรียน  ข้อมูลเทคนิคการเรียน และอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนองต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม  ในหมวดนี้ admin และทีมงานนิวแนว จึงได้เตรียมพัฒนาเนื้อหาในหมวดนี้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เข้าใช้โดยจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาการเรียน  เทคนิคการเรียน  ข้อมูลสถานศึกษาต่าง ๆ  และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการแนะแนวออนไลน์ทุกท่าน 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ
ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกท่าน

ทีมงานแนะแนว
วันที่โพส

23/12/2556

สรุปผลสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาหมวดแนะแนว ปี 2555 - 2556


สรุปผลสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาหมวดแนะแนวของผู้เข้าใช้บริการนิวแนวดอทเน็ต ระหว่างปี 2555 - 2556พบว่า    หมวดแนะแนว  มีความต้องการเนื้อหาส่วนใหญ่สรุปได้ ดังนี้

ข้อมูลการเขียนแผนการจัดกิจกรรม      คิดเป็นร้อยละ  28.8 %
ข้อมูลแนะแนวทั่วไป            คิดเป็นร้อยละ  18.3 %
ข้อมูลวิธีการผลิตสื่อ             คิดเป็นร้อยละ  11.7 %
ข้อมูลแนะแนวใหม่              คิดเป็นร้อยละ  10.9 %
ข้อมูลตัวอย่างต่าง ๆ             คิดเป็นร้อยละ  10.5 %
ข้อมูลนักจิตวิทยา                คิดเป็นร้อยละ    8.6 %
ข้อมูลการพัฒนากิจกรรม    คิดเป็นร้อยละ    6.2 %
ข้อมูลนักแนะแนว              คิดเป็นร้อยละ     5.1 %


จากผลการการสำรวจที่ผ่านมา พบว่า   กลุ่มเป้าหมายในการเข้าใช้บริการในหมวดแนะแนว  มีผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลด้านการเขียนแผนการจัดกิจกรรมมากที่สุด  รองลงมาคือ ข้อมูลแนะแนวทั่วไป  ข้อมูลวิธีการผลิตสื่อ  และอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนองต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม  ในหมวดนี้ admin และทีมงานนิวแนว จึงได้เตรียมพัฒนาเนื้อหาในหมวดนี้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เข้าใช้โดยจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  แนะแนวการผลิตสื่อการเรียนรู้ และอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการผู้ใช้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการแนะแนวออนไลน์ทุกท่าน 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ
ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกท่าน


ทีมงานแนะแนว

วันที่โพส

23/12/2556

สรุปผลสำรวจผู้เข้าใช้บริการนิวแนวดอทเน็ต ระหว่างปี 2555 - 2556

สรุปผลสำรวจผู้เข้าใช้บริการนิวแนวดอทเน็ต ระหว่างปี 2555 - 2556

พบว่า    หมวดแนะแนว  จำนวนผู้ใช้ส่วนใหญ่สรุปได้ ดังนี้

ครูอาจารย์      คิดเป็นร้อยละ  38.8 %

นักเรียน         คิดเป็นร้อยละ   29.8 %

นักศึกษา        คิดเป็นร้อยละ  17.0 %

ผู้สนใจทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ  10.1 %

ผู้ปกครอง      คิดเป็นร้อยละ  4.3 %

จากผลการการสำรวจที่ผ่านมา พบว่า   กลุ่มเป้าหมายในการเข้าใช้บริการในหมวดแนะแนว  มีผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นครูอาจารย์  รองลงมาคิดนักเรียน  เพื่อเป็นการสนองต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม  ในหมวดนี้ admin และทีมงานนิวแนว จึงได้เตรียมพัฒนาเนื้อหาในหมวดนี้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เข้าใช้โดยจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว และหมวดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปขออนุญาตนำเนื้อหาเสนอไว้ในหมวด แนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ แนะแนวชีวิต  และแนะแนวรอบรู้   เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการแนะแนวออนไลน์ทุกท่าน 

ทีมงานแนะแนว

วันที่โพส

23/12/2556

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อาชีพนักภูมิสถาปัตย์

อาชีพนักภูมิสถาปัตย์

รายละเอียดของอาชีพ
  อาชีพนักภูมิสถาปัตย์ หรือออกแบบสถานที่  คืออาชีพที่นำงานเกี่ยวกับการออกแบบ การวางแผน  การจัดการกับพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคารให้มีความสวยงามเหมาะสมกับสถานที่

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
1.  ออกแบบสถานที่
2.  การวางแผนการจัดการกับพื้นที่
3.  การเลือกใช้วัสดุ และพรรณไม้ในการตกแต่งพื้นที
4.  การวางโครงสร้างและแผนผังการออกแบบ
5.  สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบและจัดการกับพื้นที่ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของพื้นที่
6.  อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1.  มีใจรักงานศิลปะ
2.  มีความอดทนสูง
3.  มีความพยายาม
4.  มีความสามารถด้านรูปทรง  ลักษณะของวัสดุสิ่งของ และพรรณไม้
5.  มีความคิดสร้างสรรค์
6.  ชอบงานศิลปะ  ชอบความสวยงาม
7.  มีความซื้อสัตย์  ยุติธรรม
8.  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
9.  อื่น ๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ
1.   นักภูมิสถาปัตย์
2.   นักออกแบบจัดสวน และพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ
3.    เจ้ากิจการออกแบบตกแต่งสวน และอาคารภายนอก
4.    ครูสอนการออกแบบจัดสวน
5.  อื่น ๆ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม
1.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
2.  ห้องสมุด
3.  ห้องแนะแนวในโรงเรียน
4.  เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com
5.  อื่นๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
อาชีพนักภูมิสถาปัตยกรรม  เป็นอาชีพที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ผลงาน  มูลค่าจึงมากกว่าราคาจ้าง  แต่มูลค่ากับมีผลทางด้านจิตใจ  เพราะความสุขที่ได้จากการประกอบอาชีพนี้คือความภูมิใจในอาชีพ
หนทางก้าวหน้าในอาชีพนี้นับวันอาชีพนี้จะได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากคนสวนใหญ่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งทางกายและจิตใจ  สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนมีความสุข  นักภูมิสถาปัตยกรรม  จึงมีส่วนช่วยให้อำนวยในการวางแผนออกแบบพื้นที่ภายนอกให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ 

เขียน  วันที่ 5/12/2556

ผู้เขียน  พยัคฆ์กูรู

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

รายละเอียดของสาขาวิชา
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม  เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การวางแผน  การจัดการกับพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคารให้มีความสวยงามเหมาะสมกับสถานที่  ซึ่งเป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบวางแผน ตลอดจนถึงพื้นที่บางส่วนภายใน  เช่น  พื้นที่บนดาดฟ้าของอาคารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายนอกบริเวณอาคารให้มีความน่าอยู่  และสอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา
1.  ชื่นชอบการออกแบบตกต่าง
2.  สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่
3. ชอบการศึกษาค้นคว้า
4.  ชื่นชอบงานศิลปะ
5.  ชื่นชอบพรรณไม้และธรรมชาติ
6.  ไม่เป็นผู้วิกลจริต  หรือสติไม่สมประกอบ
7.  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นปลายหรือเทียบเท่า
8.  อื่น ๆ  ตามสถานศึกษากำหนด

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง
1.  ศึกษาการออกแบบตกต่างภายนอกอาคาร
2.  ศึกษารูปทรงลักษณะของพรรณไม้ต่าง ๆ
3.  ศึกษาภูมิทัศน์
4.  ศึกษาการเขียนแบบ
5.  ศึกษาการเลือกใช้วัสดุ พรรณไม้
6.  ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ
7. ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยา
8. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
5. อื่น ๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1.  หนังสือ
2.  สถาบันต่าง ๆ
3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ
4.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ
6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
7.  ห้องสมุด
8.  อินเตอร์เน็ต
9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com
10.  อื่น ๆ


ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม  เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากร เพื่อนำความรู้ทางด้านการออกแบบวางแผน  จัดการกับพื้นที่ภายนอกอาคารและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  นับว่าเป็นอีกอาชีพที่ได้รับความนิยม และในอนาคตงานเกี่ยวกับการออกแบบ และการจัดการกับพื้นที่ใช้สอยจะได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องด้วยปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านและอาคารสถานที่ทำงาน  ฉะนั้นนักภูมิสถาปัตยกรรม  จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยออกแบบ จัดการกับพื้นที่ภายนอกอาคารให้มีความน่าอยู่ ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน และผู้อยู่อาศัยให้มีสุขภาพจิตและกายที่ดีกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

เขียน  วันที่ 5/12/2556

ผู้เขียน  พยัคฆ์กูรู