วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สาขาวิชาการอุดมศึกษา


สาขาวิชาการอุดมศึกษา

รายละเอียดของสาขาวิชา
สาขาวิชาการอุดมศึกษา เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา แนวการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งเน้นให้นำความรู้ทางการจัดการเรียนการสอน แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาระงาน องค์กร และสังคมอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา
1. ชื่นชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.  สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่
3. ชอบการศึกษาค้นคว้า
4.  อื่น ๆ

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง
1.  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
2.  ศึกษาการวัดผลทางการศึกษา
3.  ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ
4.  อื่น ๆ

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัย
2.  อื่น ๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1.  หนังสือ
2.  สถาบันต่าง ๆ
3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ
4.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ
6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
7.  ห้องสมุด
8.  อินเตอร์เน็ต
9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com
10.  อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
สาขาวิชาการอุดมศึกษา เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากร เพื่อนำความรู้ทางด้านอุดมศึกษาไปประยุกต์ในการพัฒนานิสิต นักศึกษาให้มีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ


เขียน  วันที่ 19/05/2555
ผู้เขียน  พยัคฆ์กูรู

สาขาวิชาอาชีวศึกษา


สาขาวิชาอาชีวศึกษา

รายละเอียดของสาขาวิชา
สาขาวิชาอาชีวศึกษา เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา แนวการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา  ซึ่งเน้นให้นำความรู้ทางการจัดการเรียนการสอน แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในการสอนสายอาชีพไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาระงาน องค์กร และสังคมอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา
1. ชื่นชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.  สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่
3. ชอบการศึกษาค้นคว้า
4.  อื่น ๆ

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง
1.  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวะ
2.  ศึกษาการวัดผลทางการศึกษา
3.  ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ
4.  อื่น ๆ

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.  อื่น ๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1.  หนังสือ
2.  สถาบันต่าง ๆ
3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ
4.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ
6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
7.  ห้องสมุด
8.  อินเตอร์เน็ต
9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com
10.  อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
สาขาวิชาอาชีวศึกษา เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากร เพื่อนำความรู้ทางด้านอาชีวะไปประยุกต์ในการพัฒนานิสิต นักศึกษาให้มีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ


เขียน  วันที่ 19/05/2555
ผู้เขียน  พยัคฆ์กูรู

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียดของสาขาวิชา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร และแนวการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเน้นให้นำความรู้การพัฒนาหลักสูตร และแนวคิดไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาระงาน สถาบันทางการศึกษาอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา
1. ชื่นชอบการบริหาร
2.  สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่
3. ชอบการศึกษาค้นคว้า
4.  อื่น ๆ

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง
1.  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
2.  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน
3.  ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ
4.  อื่น ๆ

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
4.  อื่น ๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1.  หนังสือ
2.  สถาบันต่าง ๆ
3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ
4.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ
6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
7.  ห้องสมุด
8.  อินเตอร์เน็ต
9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com
10.  อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากร เพื่อนำความรู้ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรไปประยุกต์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ


เขียน  วันที่ 19/05/2555
ผู้เขียน  พยัคฆ์กูรู

สาขาวิชาการมัธยมศึกษา


สาขาวิชาการมัธยมศึกษา

รายละเอียดของสาขาวิชา
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา แนวการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งเน้นให้นำความรู้ทางการจัดการเรียนการสอน แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาระงาน สถาบัน องค์กร และสังคมอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา
1. ชื่นชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.  สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่
3. ชอบการศึกษาค้นคว้า
4.  อื่น ๆ

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง
1.  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
2.  ศึกษาการวัดผลทางการศึกษา
3.  ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ
4.  อื่น ๆ

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัย
2.  อื่น ๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1.  หนังสือ
2.  สถาบันต่าง ๆ
3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ
4.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ
6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
7.  ห้องสมุด
8.  อินเตอร์เน็ต
9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com
10.  อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากร เพื่อนำความรู้ทางด้านการมัธยมศึกษาไปประยุกต์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ


เขียน  วันที่ 19/05/2555
ผู้เขียน  พยัคฆ์กูรู

สาขาวิชาภาษาเกาหลี


สาขาวิชาภาษาเกาหลี

รายละเอียดของสาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาเกาหลี เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเกาหลี ในการสื่อสาร ซึ่งเน้นนำความรู้ทางภาษาเกาหลี ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน  องค์กรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา
1. ชื่นชอบการภาษาเกาหลี
2.  สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่
3. ชอบการศึกษาค้นคว้า
4.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5.  มีทักษะพื้นฐานทางภาษา
6.  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นปลายหรือเทียบเท่า
7.  อื่น ๆ  ตามสถานศึกษากำหนด

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง
1.  ศึกษาภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสาร
2.  ศึกษาภาษาเกาหลี เพื่อการเขียน
3. หลักการสอน
4. อื่น ๆ

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัยสงขลา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
3.  อื่น ๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1.  หนังสือ
2.  สถาบันต่าง ๆ
3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ
4.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ
6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
7.  ห้องสมุด
8.  อินเตอร์เน็ต
9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com
10.  อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
สาขาวิชาภาษาเกาหลี เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากร เพื่อนำความรู้ทางด้านภาษาเกาหลี ไปประยุกต์ในการพัฒนาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ


เขียน  วันที่ 19/05/2555
ผู้เขียน  พยัคฆ์กูรู

สาขาวิชาพลศึกษา


สาขาวิชาพลศึกษา

รายละเอียดของสาขาวิชา
สาขาวิชาพลศึกษา เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพลศึกษา เช่น  การกีฬา การดูแลสุขภาพ  การออกกำลังกาย ซึ่งเน้นนำความรู้ทางพลศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพละ ให้กับนักเรียนได้มีทักษะในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา
1. ชื่นชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.  สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่
3. ชอบการศึกษาค้นคว้า
4.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5.  มีทักษะพื้นฐานทางการกีฬา
6.  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นปลายหรือเทียบเท่า
7.  อื่น ๆ  ตามสถานศึกษากำหนด

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง
1.  ศึกษาแนวการจัดการเรียนการสอน
2.  ศึกษาแนวการเล่นกีฬาต่าง ๆ อย่างถูกวิธี และกฎกติกา
3. หลักการสอน
4. อื่น ๆ

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
3. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
4.  อื่น ๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1.  หนังสือ
2.  สถาบันต่าง ๆ
3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ
4.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ
6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
7.  ห้องสมุด
8.  อินเตอร์เน็ต
9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com
10.  อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
สาขาวิชาพลศึกษา เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากร เพื่อนำความรู้ทางด้านพลศึกษาไปประยุกต์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้การกีฬาและการดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ


เขียน  วันที่ 19/05/2555
ผู้เขียน  พยัคฆ์กูรู