วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม การดูแล และวางระบบในการรักษาสภาพแวดล้อมจากโรงงาน หรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติ เช่น การบำบัดน้ำเสีย การวางระบบประหยัดพลังงาน ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2. มีจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

3. ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือสติไม่สมประกอบ

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ไม่มีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

6. อื่นๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง

1. การศึกษาสูตรคำนวณต่าง ๆ

2. การศึกษาหลักการคิดต่าง ๆ

3. สถิติและการหาค่าทางคณิต

4. ทฤษฎีต่าง ๆ

5. อื่น ๆ

สถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรเกี่ยวข้อง

1. มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. หนังสือ

2. สถาบันต่าง ๆ

3. คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ

4. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

5. วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

6. ห้องสมุด

7. อินเตอร์เน็ต

8. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

9. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาขาวิชา ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ควรศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นพิเศษสามารถแนะนำได้นะครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำติเตือน เพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้อง ๆ นะครับ

เขียน วันที่ 16/02/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

สาขาวิชาพืชสวน

สาขาวิชาพืชสวน

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาวิชาพืชสวน คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับพืชสวน การดูแลรักษา การพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพการผลิตผลผลิตจากพืชสวน กาควบคุมการผลิต และการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2. มีจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

3. ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือสติไม่สมประกอบ

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ไม่มีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

6. อื่นๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง

1. การศึกษาสูตรคำนวณต่าง ๆ

2. การศึกษาหลักการคิดต่าง ๆ

3. สถิติและการหาค่าทางคณิต

4. ทฤษฎีต่าง ๆ

5. อื่น ๆ

สถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรเกี่ยวข้อง

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. หนังสือ

2. สถาบันต่าง ๆ

3. คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ

4. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

5. วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

6. ห้องสมุด

7. อินเตอร์เน็ต

8. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

9. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาขาวิชา ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ควรศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นพิเศษสามารถแนะนำได้นะครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำติเตือน เพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้อง ๆ นะครับ

เขียน วันที่ 16/02/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

สาขาวิชาพลศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษา

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาวิชาพลศึกษา คือ สาชาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาการกีฬา ส่งเสริมศักยภาพทางกีฬา

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2. มีจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

3. ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือสติไม่สมประกอบ

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ไม่มีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

6. อื่นๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง

1. การศึกษาสูตรคำนวณต่าง ๆ

2. การศึกษาหลักการคิดต่าง ๆ

3. สถิติและการหาค่าทางคณิต

4. ทฤษฎีต่าง ๆ

5. อื่น ๆ

สถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรเกี่ยวข้อง

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. หนังสือ

2. สถาบันต่าง ๆ

3. คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ

4. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

5. วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

6. ห้องสมุด

7. อินเตอร์เน็ต

8. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

9. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาขาวิชา ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ควรศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นพิเศษสามารถแนะนำได้นะครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำติเตือน เพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้อง ๆ นะครับ

เขียน วันที่ 16/02/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดของสาขาวิชา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า การศึกษารูปแบบวงจร และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2. มีจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

3. ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือสติไม่สมประกอบ

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ไม่มีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

6. อื่นๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง

1. ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2. ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. บักกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส์

4. อื่น ๆ

สถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรเกี่ยวข้อง

1. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

2. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

3. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

4. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

5. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. หนังสือ

2. สถาบันต่าง ๆ

3. คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6. วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

7. ห้องสมุด

8. อินเตอร์เน็ต

9. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาขาวิชา ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ควรศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นพิเศษสามารถแนะนำได้นะครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำติเตือน เพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้อง ๆ นะครับ

เขียน วันที่ 16/02/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาช่างไฟฟ้า คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า การดูแลรักษา การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การวางระบบวงจรไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2. มีจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

3. ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือสติไม่สมประกอบ

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ไม่มีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

6. อื่นๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง

1. งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า

2. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า

3. งานติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

4. งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

5. อื่น ๆ

สถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรเกี่ยวข้อง

1. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

2. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

3. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

4. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

5. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. หนังสือ

2. สถาบันต่าง ๆ

3. คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6. วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

7. ห้องสมุด

8. อินเตอร์เน็ต

9. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาขาวิชา ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ควรศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นพิเศษสามารถแนะนำได้นะครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำติเตือน เพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้อง ๆ นะครับ

เขียน วันที่ 16/02/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู