วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

งูสามเหลี่ยม

งูสามเหลี่ยม
งูสามเหลี่ยมหรืองูกั๋นบั้ง  เป็นงูอีกพิษอีกชนิดที่เด็ก ๆ ควรระมัดระวังไม่ควรไปทำร้ายหรือเล่น
เพราะเป็นงูพิษที่มีความอันตราย 
ลักษณะของลำตัว เป็นปล้องสีดำสลับกับเหลืองตลอดทั้งตัว
ซึ่งงูชนิดนี้พบได้ทั่วไปในอินเดีย  แถบเอเชียตะวันออก  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยเฉพาะประเทศไทยพบได้โดยทั่วไป
ดังนั้นเมื่อเจองูชนิดนี้ควรอยู่ห่าง ๆ หรือแจ้งให้ผู้ที่เชี่ยวชาญในการจับงูมาจับไปปล่อยในเขตพื้นที่ป่าจะเป็นการดีที่สุด

ผู้จัดทำ
ทีมงาน newnaew
วันที่

21  กันยายน 2556

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

อาชีพนักจัดอบรม

อาชีพนักจัดอบรม
 
รายละเอียดของอาชีพ
อาชีพนักจัดอบรม  คือ  อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ  เช่น  ทักษะการเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน  ทักษะการทำงานอย่างไรให้มีความสุข  ทักษะการปฏิสัมพันธ์  ทักษะการวางแผนงาน  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานเป็นทีม  ทักษะการบริหารทรัพยากร  ทักษะการเอาตัวรอด   ทักษะการปฏิเสธ  ทักษะทางอารมณ์ และอื่น ๆ
หรือเกี่ยวกับการจัดอบรมอาชีพ  เช่น  จัดอบรมหลักสูตรอาชีพต่าง ๆ    

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
1.  จัดอบรมให้ความรู้
2.  จัดกิจกรรม
3.  แสวงหาเทคนิคใหม่ ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
4.  จัดกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายความเครียดระหว่างจัดสัมมนา
5.  อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1.  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
2.  มีความคิดสร้างสรรค์
3.  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4.  มีความขยัน และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  อยู่เสมอ
5.  มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
6.  มีสุขภาพจิตดี
7.  เป็นผู้ที่มีอารมณ์ขัน 
8.  ชื่นชอบการพบปะผู้คน
9.  อื่น ๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ
1.  นักจัดกิจกรรมสันทนาการ
2.  นักจัดอบรม
3.  นักจัดอบรมส่งเสริมอาชีพ
4.  นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5.  เจ้าของธุรกิจจัดอบรมเพิ่มศักยภาพต่าง ๆ
6.  อื่น ๆ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม
1.  ห้องสมุด
2.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ที่เปิดสอนสาขาจิตวิทยา และอื่น ๆ
3.  เว็บ  newnaew.net และ naenaew.blogspot.com
4.  เว็บไซต์ต่าง ๆ
5.  อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
อาชีพจัดอบรมต่าง ๆ  นับวันจะยิ่งมีความต้องการมากขึ้น  เนื่องจากองค์กรต่างๆ  เริ่มให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้พนักงาน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการทำงานเฉพาะทางมากขึ้น  ดังนั้นอาชีพนี้ในอนาคตจะมีการแข่งขันและเติบโตสูง  เนื่องด้วยบุคคลส่วนใหญ่ที่ทำงานในองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้งจะมีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ตลอดจนถึงนักจัดอบรมอาชีพในอนาคตก็จะมีการเติบโตสูง  เพราะยุคปัจจุบันมีผู้สนใจประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษายุคใหม่ต่างมีแนวคิดที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการเป็นของตนเอง


ผู้เขียน
นามปากกา
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

20/09/2556

อาชีพวิทยากร

อาชีพวิทยากร
 
รายละเอียดของอาชีพ
อาชีพวิทยากร  คือ  อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพูด การจัดกิจกรรม การจัดอบรม และบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ  เช่น  การจัดรายการ  การพูดบรรยายเชิงวิชาการ การพูดบรรยายเรื่องราวที่วิทยากรแต่ละท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  และอื่น ๆ  เป็นต้น

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
1.  การพูดบรรยาย
2.  การพูดให้ความรู้
3.  การพูดสร้างอารมณ์ขัน
4.  การพูดสร้างแรงบันดาลใจ
5.  การพูดสร้างพลังชีวิต
6.  อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1.  ชอบพูดชอบเจรจา
2.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
3.  มีความสามารถด้านการสื่อสาร
4.  มีความคิดสร้างสรรค์
5.   มีไหวพริบปฏิภาณ
6.  มีความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
7.  อื่น ๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ
1.  วิทยากร
2.  นักวิชาการ
3.  นักธุรกิจ
4.  ที่ปรึกษา
5.  อื่นๆ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม
1.  ห้องสมุด
2.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
3.  เว็บ  newnaew.net และ naenaew.blogspot.com
4.  เว็บไซต์ต่าง ๆ
5.  อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอาชีพ

อาชีพวิทยากร  เป็นอาชีพที่ต้องใช้ประสบการณ์  และความรู้เฉพาะทางที่มีจุดเด่นเฉพาะบุคคล  ซึ่งอาชีพวิทยากรในยุคปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ  เช่น 
- วิทยากรนักพูด บุคคลเหล่านี้บางท่านประกอบอาชีพเป็นนักพูดโดยตรง  บางท่านทำเป็นอาชีพเสริมก็มี  ท่านที่เป็นวิทยากรรักพูดแต่ละท่านก็จะมีแนวการพูดและความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป
- วิทยากรที่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ  บุคคลเหล่านี้จะหาแนวคิด เรื่องราวและประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานหรือการเรียนมาพูดเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามและเกิดแรงบันดาลใจดี ๆ ในการกระทำในสิ่งที่ผู้ฟังอย่างจะทำให้สำเร็จ  จึงเกิดอาชีพวิทยากรที่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจขึ้น
- วิทยากรเฉพาะทาง สาขาต่าง ๆ คนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญพิเศษที่สั่งสมจากประสบการณ์และการทำงานของตนเอง  วิทยากรเฉพาะทางส่วนใหญ่จะมาจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้ทำอาชีพเป็นวิทยากรโดยตรงแต่รับเชิญมาเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายประสบการณ์ความรู้ที่แต่ละท่านมีให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ มากขึ้น  ซึ่งอัตราค่าจ้างก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ บางท่านอาจค่าตัวแพง  บางท่านอาจไม่รับค่าตัวก็มีขึ้นอยู่กับความกรุณาของท่านวิทยากรนั้น  ๆ  
และ ฯลฯ
ฉะนั้นน้อง ๆ ที่สนใจประกอบอาชีพวิทยากรต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  น้อง ๆ ก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิทยากรชั้นแนวหน้าของบ้านเรานะครับ

ผู้เขียน
นามปากกา
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

20/09/2556

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

เห็ดโคน : แหล่งวัตถุดิบอาหารบ้านนอกราคาสุดหรู

เห็ดโคน  แหล่งวัตถุดิบอาหารบ้านนอกราคาสุดหรู
สำหรับเห็ดโคนแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องของความอร่อย  หากใครที่ได้ลิ้มลองรสชาติแล้วติดใจไปตาม ๆ กัน
เพราะเห็ดโคนมีรสหวานกรอบอร่อยเฉพาะตัว  ซึ่งเมนูสุดฮิตก็คงไม่พ้นแกงเห็ดโคนที่แซ่บสุด ๆ
เห็ดโคนจะชอบออกดอกในช่วงที่อากาศร้อนชื่น  ตามแหล่งที่มีปลวกอาศัยอยู่มักจะพบได้ง่าย
นี้คือข้อดีของปลวกที่เราได้รับจากธรรมชาติ  เพราะเห็ดโคนจะขึ้นที่มีปลวกอาศัยอยู่หรือเคยเป็นแหล่งที่อยู่ของปลวกมาก่อน

ผู้เขียน 
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน
11/09/2556


เขียดงูดอยสุเทพ : สัตว์ประหลาดที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นงู

เขียดงู สัตว์ประหลาดที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นงู
เขียดงูดอยสุเทพ 
เปิดห้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
เก็บภาพมาฝากให้น้อง ๆ หรือท่านผู้สนใจได้แวะเวียนมาชมกันกับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้


เจ้าเขียดงู  หรือบางคนเรียกงูดิน  ไส้เดือนยักษ์
เมื่อประมาณเดือน  สิงหาคม  2556  ผมได้เตรียมบ่อซีเมนต์สำหรับหมักปุ๋ยเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์สำหรับถ่ายภาพมาโชว์ทางเว็บ พบเจ้าสัตว์พวกนี้นอนอยู่ใต้ก้นบ่อซีเมนต์หลายตัว  ถามหลาย ๆ คน  บางคนก็บอกว่าเป็นงู  บางคนก็ไม่รู้จัก  ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันงูหรือสัตว์อะไร  เพราะมันเคลื่อนไหวช้าเหมือนไม่ใช่งู เลยค้นหาข้อมูลพบว่า  เจ้าตัวประหลาดที่เห็นนี้เป็นเขียด  แต่เป็นเขียดงู
ซึ่งเขียดงู เป็นพวก amphibian หรือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ในอดีตเคยใช้ชื่อ งูดิน แต่ปัจจุบันได้มีผลการศึกษาแล้วว่าไม่ใช้สัตว์จำพวกงู   เพราะงูจะมีเกล็ด แต่เขียดงูไม่มีเกล็ด
และเขียดงูที่พบยังเป็นเขียดงูดอยสุเทพลำตัวมีสีม่วงด้านข้างลำตัวมีเหลือง  ซึ่งพบในดอยสุเทพ และอ่างขาง  แต่ที่พบนี้เป็นสวนผมเอง  ซึ่งไม่ใช่พื้นที่สูงแต่เป็นพื้นราบต่ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่

เลยเก็บภาพมาฝากให้ทำความรู้จักกันกับเจ้าเขียดงูดอยสุเทพกลุ่มนี้นะครับ 

ผู้เขียน 
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

11/09/2556

ไก่แจ้ สัตว์พื้นเมืองของไทย (โชว์ภาพไก่แจ้ของผม)

โชว์ภาพไก่แจ้ของผมเมื่อวันวาน : สัตว์พื้นเมืองของไทยที่น่ารัก
ไก่แจ้  สัตว์พื้นเมืองของไทย  มีถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองอีกหนึ่งสายพันธุ์ของบ้านเราที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงเพื่อความบันเทิง  เพลิดเพลินใจ 
หลังจากที่ผมได้ห่างหายจากการเลี้ยงไก่แจ้มาหลายปี 
สมัยเด็ก ๆ แม่ให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวแรกคือไก่แจ้นี้แหละที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมรัก และทำให้ผมไม่กินเนื้อไก่มาจนถึงทุกวันนี้  เลยย้อนรอยภาพเก่า ๆ ได้ 1 ภาพคือเจ้าไก่แจ้ตัวเมียที่เลี้ยงไว้เมื่อประมาณ  10  กว่าปีที่แล้ว เสียดายไม่มีโอกาสถ่ายรูปไก่แจ้ตัวโปรดเมื่อ 20 กว่าปีตอนสมัยเด็กตัวนั้นสวยสุด ๆ  นับว่ายังเก็บอยู่ในความทรงจำเสมอนะน้องแจ้...

เก็บภาพในความทรงจำของตนเองมาแบ่งปันกันชม 
(ภาพไม่ชัดเพราะต้นฉบับหายไป เหลือแต่ภาพกระดาษที่ปริ้นติดบอร์ดไว้)

ซึ่งหลังจากนี้ผมจะเริ่มกลับมาเลี้ยงไก่แจ้และพัฒนาสายพันธุ์ไก่แจ้อีกครั้ง 
เร็ว ๆ นี้คงได้พบกับเจ้าไก่แจ้ตัวใหม่ของผม  จะพยายามนำภาพมาฝากผู้สนใจได้เพลิดเพลินกับการดูไก่แจ้ร่วมกันนะครับ

ผู้เขียน 
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

11/09/2556

ปัญหาการขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน : สาเหตุของการเบื่องาน

สาเหตุของปัญหาการเบื่องาน

ปัญหาการขาดแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นปัญหาที่หลาย ๆ คนอาจมีประสบการณ์คล้าย ๆ กัน คือ  เมื่อทำงานผ่านไปช่วงระยะหนึ่ง ประมาณสักปีที่ 4 – 5  จะเริ่มรู้สึกเหนื่อย เบื่อกับสิ่งที่ทำ
นั้นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันจริงอย่างที่หลาย ๆ คนเคยบอกไว้ เพราะหลังจากที่ผมได้ทำงานมาช่วงระยะหนึ่งคือ 4 – 5 ปีมานี้ รู้สึกว่าตนเองขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน  ซึ่งเป็นงานที่เคยทำอยู่ทุก ๆ วัน  จู่ ๆ  ก็รู้สึกเบื่อ  ไม่มีแรงผลักดันในการทำงาน  อยากเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น 
นั้นเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมากในการทำงาน คือ  การขาดพลังสร้างสรรค์ในงาน  เพราะงานที่ทำรู้สึกเบื่อ  ซ้ำซาก  และไม่สนุกกับงาน  หลังจากที่คิดวิเคราะห์ไตร่ตรองจากสาเหตุของการเบื่องาน พอสรุปตามความรู้สึกของตนเองพอสังเขป ดังนี้
1.  งานที่ทำเริ่มซ้ำซาก จำเจ
2.  ความเครียดจากการทำงานหรือจากการร่วมงานกับคนอื่น
3.  การหมดมุกหรือหมดไฟในการสร้างสรรค์งาน
4.  ความล้า
5.  ความต้องการการเปลี่ยนแปลง
6.  และอื่น ๆ

ซึ่งจากสาเหตุที่วิเคราะห์มานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ทำให้เกิดความเบื่องาน
วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีที่สุด คือ  หาเวลาพักสมองด้วยการพักผ่อน เติมพลัง หากิจกรรมที่ช่วยขจัดความเครียด เพื่อให้พลังในการทำงานกลับมาโดยเร็ว  แต่ก็ต้องใช้เวลาอีกเช่นกันในการปรับสภาพอารมณ์ความรู้เบื่อต่องานที่ทำให้กับมามีไฟดังเดิม

สำหรับเรื่องราวที่เล่านี้เป็นเพียงผลการวิเคราะห์ประสบการณ์ความเบื่องานที่ทำ  ซึ่งผมกำลังประสบอยู่  ณ  ขณะนี้  หากผมสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและมีไฟกลับมาสร้างสรรค์งานที่ทำอยู่  วันหลังจะเขียนสรุปเป็นบทความมาฝากไว้  ณ เว็บแห่งนี้นะครับ

ผู้เขียน
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

วันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

เปิดโลกการเรียนรู้และการแนะแนวยุคใหม่ไปกับเพลง “นิทาน” วงมัสคีเทียร์

เปิดโลกการเรียนรู้และการแนะแนวยุคใหม่ไปกับเพลง “นิทาน” วงมัสคีเทียร์

อีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีในการพัฒนาการแนะแนวให้เหมาะสมกับยุคสมัย  คงไม่พ้นการใช้สื่อต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์  สร้างความสนุกสนานไปกับการเรียนรู้  โดยเฉพาะเพลง  เป็นสิ่งบันเทิงพื้นฐานที่ทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชอบ

หลังจากที่ฟังเพลง “นิทาน” จบแล้วรู้สึกว่าได้อะไรหลาย ๆ อย่างจากเพลงนี้  ทั้งแนวคิด  รูปแบบการนำเสนอ และเรื่องราวของเพลงที่สอดแทรกสาระการสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต
ซึ่งเพลงนี้ก็ไม่ต่างจากการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ต้องคอยให้กำลังใจเด็ก ๆ ให้มีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ในชีวิต  หลายคนที่ฟังคงได้แนวคิดดี ๆ เหมือนกัน
นี่แหละคงเป็นจุดเปลี่ยนยุคใหม่ ยุคแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ขอปรบมือให้กับวง MUSKETEERS (มัสคีเทียร์)  ที่สรรค์สร้างเพลงดี ๆ อย่างเพลง  “นิทาน”  ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของชีวิต  ขอบคุณจากใจครับ

อีกทั้งเนื้อหาของการอธิบายรายละเอียดบางส่วนที่บีลีฟ เรคคอร์ด  อธิบายการสรรค์สร้างบทเพลงนี้ไว้ใน youtube  เป็นแนวคิดที่ดีของบีลีฟ เรคคอร์ด   ช่วยให้คนฟังได้รับรู้เรื่องราวแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เพลง  และเพื่อให้คนฟังได้เห็นความสำคัญของที่มาเพลงว่าการสร้างสรรค์เพลงแต่ละเพลงมีที่มาอย่างไร จะได้สนับสนุนผลงานลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของศิลปิน

รายละเอียดที่อธิบายไว้
เพลง "นิทาน"  วง MUSKETEERS (มัสคีเทียร์)
MUSKETEERS (มัสคีเทียร์)
สังกัด: บีลีฟ เรคคอร์ด (Believe Records)
แนวดนตรี: โมเดิร์นร๊อค (Modern Rock)

เนื้อร้อง - ทำนอง ชาครีย์  ลาภบุญเรือง / เรียบเรียง Musketeeers และสมคิด กุลโรจน์ปัญญา
ซิงเกิ้ล "นิทาน" อีกหนึ่งผลงานดี ๆ จาก Musketeers ที่นำผลงานชิ้นเอกทางวรรณกรรมมาผสม
ผสานกับซาวน์ดนตรีแนวโมเดิร์นร็อคได้อย่างลงตัว กับจังหวะเร้าอารมณ์ ที่จะปลุกไฟในตัวทุกคนให้
ลุกขึ้นเผชิญกับอุปสรรค์ต่าง ๆ ตามวิถีแห่งตน "ลิขิตฟ้า หรือจะสู้ มานะตน" จากบทละคร "ท้าวแสนปม"
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
บทละครกล่าวไว้ว่า ...
"อันของสูงแม้ปองต้องจิต   ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ
ไม่ใช่ของตลาดที่อาจซื้อ     ฤๅแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม"


บทเพลงสร้างสรรค์ แห่งปี 2556

ขอขอบคุณ
ที่มาข้อมูลจาก :
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม