วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การแนะแนวในทศวรรษหน้า

การแนะแนวในทศวรรษหน้า

แนะแนวสายพันธุ์ใหม่  เป็นอีกแนวทางสำหรับน้อง ๆ  ที่สนใจวิชาชีพการแนะแนว  เนื่องจากปัจจุบันบางมหาวิทยาลัยเปิดสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว   สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ในกลุ่มของคณะครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว  ในกลุ่มของคณะมนุษย์  สังคมศาสตร์  ซึ่งทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงของการแนะแนวอย่างเด่นชัดขึ้น  แต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการแนะแนวในกลุ่มของคณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  ไปถึงไหนแล้วและมีทิศทางอย่างไร   แต่สำหรับอนาคตอันใกล้จะถึงนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านการแนะแนวย่อมจะต้องเกิดขึ้นตามวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลยีอย่างแน่นอน  แนะแนวที่เกิดจากการต่อยอดแนะแนวเดิมย่อมจะส่งผลต่อแนวทางการสร้างบุคลากรที่ดีต่อการส่งเสริมและการพัฒนาสังคมโดยรวม   ซึ่งหากแยกส่วนแล้วน่าจะมีความเหมาะสมมากขึ้น  โดยแบ่งการแนะแนวส่วนของการศึกษากับสังคม 
***การศึกษา***
ในหน่วยงานสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  เป็นหน้าที่ของครูแนะแนวในการช่วยเหลือนักเรียน  นักศึกษา  ตามขอบข่าย  ภาระงาน และประเภทของการแนะแนวให้ทันสมัย  สมบูรณ์แบบ  ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสม  จำเป็นที่การแนะแนวในกลุ่มของการศึกษาจะต้องจัดเตรียมความพร้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้น  
***สังคม***
สำหรับการแนะแนวสังคม  เป็นการแนะแนวที่น่าจะมีทิศทางการเติบโตในอนาคตสูง  เนื่องจากความต้องการการแนะแนวมีรูปแบบที่กว้างมากขึ้น  มีขอบข่าย และกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย  จากสาเหตุที่สังคมเปลี่ยนไป  รูปแบบการแนะแนวที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการคนย่อมต้องมีรูปแบบที่หลากหลายตามไปด้วย  เช่น  ภาระงานใหม่ ๆ  ในสายของการแนะแนวเพื่อสังคม  การให้คำปรึกษาสารพัด  การใช้เครื่องมือ  เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ในการแนะแนว  ซึ่งปัจจุบันมีให้เห็นอยู่มากมาย รายการวิทยุ   ทีวี  อินเตอร์เน็ตที่มีผู้จัดทำรายการ  ดำเนินรายการคล้าย ๆ กับการแนะแนวชีวิต  แนะแนวเรื่องราวส่วนตัวและสังคม  และนับวันสื่อยุคเก่าพัฒนาใหม่ และสื่อยุคใหม่เหล่านี้จะมีอิทธิพลและมีบทบาทเกี่ยวกับแนะแนวมากขึ้น   สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของสังคมที่มีต่อการแนะแนวเพิ่มขึ้น  เพียงแต่ความต้องการเหล่านี้ยังขาดการตอบสนองจากคนแนะแนวในสายการแนะแนวเองที่ยังไม่สามารถใช้ช่องทางเหล่านี้ให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของการแนะแนวได้  ในขนาดเดียวกันหน่วยงานการแนะแนวที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ที่มีอยู่ ยังไม่ตอบสนองต่อการแนะแนวสังคมเท่าที่ควร  เพราะการทำงานเป็นระบบ  มีระเบียบแบบแผน  มีลักษณะเป็นทางการ  ทำให้คนในสังคมส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาหรืออยากปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  เลือกใช้ช่องทางการหาคำปรึกษา  การแนะแนว  การแนะนำ  จากแหล่งอื่น ๆ  แทนซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ต้องการคำปรึกษาในระดับหนึ่ง
จากที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่าในยุคปัจจุบันผู้คนในสังคมเข้าถึงการสื่อสารได้อย่างงรวดเร็ว  การสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องราวปัญหาในชีวิต  การทำงานหรือเรื่องราวสารพัดที่ต้องการแนะแนว  คำแนะนำ  คำชี้แนะ หรือบางครั้งอยากระบายสิ่งต่าง ๆ ของผู้คนในสังคมมีมากขึ้น และนับวันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามสภาพสังคม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากมองไปแล้วกับเป็นเรื่องดีสำหรับการแนะแนวที่ขยายวงกว้างขึ้น  งานแนะแนวยุคใหม่  จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้สังคมก้าวหน้าอย่างมีทิศทางด้วยคนแนะแนว   สถาบันทางการศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้างบัณฑิตแนะแนวในสายที่เกี่ยวข้องกับสังคมให้มากขึ้น และมีแนวทางการดำเนินงาน  การขับเคลื่อนสังคมอย่างหลากหลายด้วยช่องทางการสื่อสารสารพัดวิธี 

หวังว่าแนวคิดและข้อแสนอนี้จะเป็นอีกแนวทางในการร่วมกันพัฒนาการแนะแนวให้กว้างไกลต่อไป    


ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 
ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 
หรือ  e-mail :  newnaew@hotmail.co.th

ผู้โพส
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

2  มิถุนายน  2557

การฝึกประสบการณ์การแนะแนว

การเตรียมตัวการฝึกประสบการณ์การแนะแนว

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยเฉพาะสายแนะแนว  ซึ่งเป็นเรื่องจากการแชร์ประสบการณ์สมัยฝึกสอน เมื่อประมาณ 6 – 7  ปีที่ผ่านมา และจะเขียนอธิบายถึงการเตรียมตัวระหว่างฝึกประสบการณ์  การเตรียมแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์  ซึ่งหลายคนมักชะล่าใจ  ขาดวินัยในการเรียงลำดับผลงาน   บันทึกผลการสอน  ทำให้ช่วงประเมินการฝึกสอนต้องอดตาหลับขับตานอน หรือต้องมาเสียเวลากับการจัดทำแฟ้มสะสมงานหลายวัน  จึงจะเขียนบรรยายให้น้อง ๆ  เกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกสอนไว้ในเนื้อหาต่อไป  สามารถติดตามอ่านกันได้ตามหมวดหมู่นี้
ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงาน
ตัวอย่างต่าง ๆ  ที่บรรจุไว้ในแฟ้มสะสมงาน
ตัวอย่างแผนต่าง ๆ
ตัวอย่างโครงการต่างๆ
ตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ
และอื่น ๆ  ที่ต้องการนำเสนอ  สำหรับฝากให้ผู้สนใจได้พิจารณาและลองนำไปปรับใช้กับการฝึกประสบการณ์การแนะแนวของตนเอง  หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
และผู้เขียนจะพยายามสรรหาเรื่องราวดี ๆ มาฝากอย่างสม่ำเสมอ

       


ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 
ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 
หรือ  e-mail :  newnaew@hotmail.co.th

ผู้โพส
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

3  มิถุนายน  2557

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ครู”  การแนะแนว

อีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ  สำหรับผู้ที่เรียนสายครู  ทุกคนเรียนรู้ความเป็นครูจากการปฏิบัติจริง
การฝึกประสบการณ์  หรือ การฝึกสอน  เป็นสิ่งที่ทำให้นักนิสิต  นักศึกษาสายครูได้เข้าใจกระบวนการทำงานในโรงเรียน  กระบวนการสอน  และปัญหาจากการสอนในสถานการณ์จริง   ซึ่งจากที่เรียนทฤษฎีต่าง ๆ  มาทั้งหมดจะได้นำมาทดลองใช้ว่าเป็นอย่างไร   และสิ่งที่สำคัญจากประสบการณ์ฝึกสอน  ช่วยให้เราได้อะไรมากกว่าที่คิด บางอย่างอาจนำเก็บไปต่อยอดความคิดในการทำงาน  ไม่ว่าจะจบไปแล้วเป็นครูเอกชน  ครูของรัฐ หรือทำงานในสายงานอื่น ๆ  สิ่งที่คนรู้จักเก็บเกี่ยวประสบการณ์จะได้นอกเนื่องจากการไปฝึกสอน คือ  ปัญหาที่เจอ  เรื่องราวที่พบเห็น  การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมโรงเรียน   การอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร  ทุกสิ่งทุกอย่างนำมาซึ่งประสบการณ์  ไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะดีหรือร้าย  จะธรรมดา  หรือจะมีคุณค่าแก่การจดจำ  ทุกอย่างที่ไปเรียนรู้มานั้นนำไปต่อยอดได้หมด
เพราะเราคือ  นักเรียนรู้  ยึดหมั่นไว้เสมอว่าการเป็นครู  ไม่ได้เป็นเฉพาะอาชีพ  แต่เป็นที่จิตใจ
คนที่เป็นนักเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  จะเป็นครูอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

ครั้งนี้เกริ่นยาวไปหน่อย สำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเขียนในเรื่อง  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยเฉพาะสายแนะแนว  ซึ่งคงจะเป็นเรื่องและแชร์ประสบการณ์สมัยฝึกสอน เมื่อประมาณ 6 – 7  ปีที่ผ่านมา และจะเขียนอธิบายถึงการเตรียมตัวระหว่างฝึกประสบการณ์  การเตรียมแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์  ซึ่งหลายคนมักชะล่าใจ  ขาดวินัยในการเรียงลำดับผลงาน   บันทึกผลการสอน  ทำให้ช่วงประเมินการฝึกสอนต้องอดตาหลับขับตานอน หรือต้องมาเสียเวลากับการจัดทำแฟ้มสะสมงานหลายวัน  จึงจะเขียนบรรยายให้น้อง ๆ  เกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกสอนไว้ในเนื้อหาต่อไป  สามารถติดตามอ่านกันได้ตามหมวดหมู่นี้

       


ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 
ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 
หรือ  e-mail :  newnaew@hotmail.co.th

ผู้โพส
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

3  มิถุนายน  2557