วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น