วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บทสวดพระพุทธคุณ

บทสวดพระพุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทธโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิฑูร

อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

บทสวดทำนองสรภัญญะ บทสวดพุทธคุณ

องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน

ตัดมูลเกลศมาร มิหม่นมิหมองมัว

หนึ่งนัยพระทัยท่าน ก็เปิดบานคือดอกบัว

ราคี พันพัว สุวคนธกำจร

องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร

ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมศานต์

ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย

พร้อมเบญจพิธจักษุ จรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง

กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ

ข้า ฯ ขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุญาณภาพ นั้นนิรันดร ฯ (กราบ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น