วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผล


สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผล

รายละเอียดของสาขาวิชา
สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผล เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งเน้นให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวัดผล และนำผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษา

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา
1. ชื่นชอบการวัดผลและประเมินผล
2. ชื่นชอบการเก็บข้อมูล
3.  สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่
4. ชอบการศึกษาค้นคว้า
5.  อื่น ๆ

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง
1.  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
2.  ศึกษาหลักสูตรและแนวการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ
3.  ศึกษาการสร้างเครื่องและการใช้เครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล
4.  อื่น ๆ

สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.  อื่น ๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1.  หนังสือ
2.  สถาบันต่าง ๆ
3.  คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ
4.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
5.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ
6.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
7.  ห้องสมุด
8.  อินเตอร์เน็ต
9.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com
10.  อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผล เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากร เพื่อนำความรู้ทางด้านการวัดผลและประเมินผลไปประยุกต์ในการเก็บข้อมูล และสร้างแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาหรือหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ


เขียน  วันที่ 19/05/2555
ผู้เขียน  พยัคฆ์กูรู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น