วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สาขาวิชาคหกรรม

สาขาวิชาคหกรรม

รายละเอียดของสาขาวิชา

สาขาวิชาคหกรรม คือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอาหาร ขนม การทำอาหาร ทำขนม งานประดิษฐ์ งานฝีมือ งานบริการต่าง ๆ งานตกแต่งสถานที่

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2. มีจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

3. ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือสติไม่สมประกอบ

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ไม่มีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

6. อื่นๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด

แนวทางการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง

1. งานประดิษฐ์ต่าง ๆ

2. งานจัดดอกไม้

3. งานบริการ

4. งานทำอาหาร ขนมต่าง ๆ

5. งานแกะสลักผลไม้

6. งานจัดโต๊ะ จัดสถานที่

7. งานเย็บปัก

8. อื่น ๆ

สถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรเกี่ยวข้อง

1. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

2. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

3. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

4. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

5. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. หนังสือ

2. สถาบันต่าง ๆ

3. คู่มือหลักสูตรต่าง ๆ

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6. วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

7. ห้องสมุด

8. อินเตอร์เน็ต

9. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาขาวิชา ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ควรศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นพิเศษสามารถแนะนำได้นะครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำติเตือน เพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้อง ๆ นะครับ

เขียน วันที่ 16/02/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น